Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RETROFLEX B.V., gevestigd te Rumpt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 11031093 aldaar gedeponeerd.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Retroflex B.V., hierna te noemen “leverancier”, gedane aanbiedingen en offertes, met leverancier gesloten overeenkomsten en aan leverancier verleende opdrachten.
 2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door leverancier schriftelijk met koper zijn overeengekomen.
 4. Indien leverancier bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met koper heeft gemaakt, kan koper zich bijlatere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle door leverancier gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders – daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers van leverancier – zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen daarin verbinden leverancier niet tenzij deze schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst, is leverancier gerechtigd een voorschot c.q aanbetaling dan wel naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. weigering van koper om het voorschot c.q. de aanbetaling dan wel de verlangde zekerheid te stellen geeft leverancier het recht de order te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle offertes gelden, tenzij anders vermeld, in Euro.
 2. De door leverancier gehanteerde prijzen zijn voor leveringen in de EU: “af leverancier”, inclusief accijnzen, invoerrechten en verpakking en exclusief omzetbelasting.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. In geval van toepassing van invoerrechten op goederen waarop tentijde van de overeenkomst een verleggingsregeling gold, is de leverancier gerechtigd deze accijnsbelasting door te berekenen.
 4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien de kostprijsverhogende faktoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 5. Indien de kostprijsverhoging conform lid 4 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 5 werkdagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

Artikel 4. Levering en levertijd

 1. Levering vindt plaats aan het adres dat is opgegeven door koper, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een redelijke laatste termijn voor levering te worden gegund.
 3. Indien levering niet mogelijk is in verband met het niet kunnen betrekken door leverancier van het goed van derden, zal leverancier niet in verzuim komen te verkeren. Leverancier zal koper over het niet kunnen leveren binnen de overeengekomen termijn, zo spoedig mogelijk na het bekend worden hiervan berichten.
 4. De leverancier heeft het recht om bij speciaal vervaardigde producten, 10% méér te leveren.
 5. De goederen gelden als geleverd op het tijdstip dat deze aan koper of op het door hem opgegeven adres worden afgegeven.
 6. Aan de leveringsplicht van leverancier zal voorts zijn voldaan door het éénmaal aanbieden van het goed/de goederen. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reis- opslag- en overige kosten waaronder winstderving voor rekening van koper.
 7. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de produkten dient mede te werken, zijn de produkten voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.
 8. Leverancier is bij deelleveringen immer gerechtigd voldoende zekerheid van koper te verlangen, alvorens verder te gaan met de fasen van aflevering. weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft leverancier het recht de overeenkomst te beëindigen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

 1. Tot op het tijdstip waarop koper aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van leverancier.
 2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan, tenzij uit hoofde van een normale bedrijfsuitoefening als wederverkoper.
 3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 6 lid 1 voordoet, is leverancier zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de zaken terug te nemen. Koper verleent leverancier hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan koper een boete van € 500,– per dag verbeurt.
 4. Ingeval leverancier het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 ontbonden.
 5. Koper is verplicht leverancier direkt schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door leverancier geleverde, voorzover dat (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 6 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrag van 15%, van het door hem aan leverancier verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 500,–.

Artikel 6. Opzegging en beeindiging overeenkomst

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met koper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien koper:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard, faillissement, c.q. surséance van betaling aanvraagt. c.q. onder bewind wordt gesteld;
  b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door leverancier eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
  c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
  d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
 2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is leverancier daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
 3. De post “winstderving” bedraagt tenminste 15%- van de overeengekomen prijs met een minimum van € 500,– (excl BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” zal de hoogte hebben van de wettelijke rente.

Artikel 7. Risico-overgang

 1. In alle gevallen gaat het risico van schade aan of verlies van de verkochte goederen op koper over op het tijdstip dat deze door leverancier aan koper zijn geleverd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van leverancier voor schade van koper veroorzaakt door gebreken aan het geleverde en/of voor schade van koper en/of derden veroorzaakt door een onrechtmatige daad van leverancier, die direkt of indirekt betrekking heeft op de tussen leverancier gesloten overeenkomst is beperkt tot de waarde exclusief BTW van de betreffende geleverde goederen.

Artikel 9. Betaling

 1. Alle leveranties – tenzij anders overeengekomen – geschieden onder rembours, zodat koper de koopsom en de eventuele verzendkosten direct bij aflevering aan de transporteur, c.q. aan degeen die de goederen namens leverancier aan koper aanbiedt, dient te voldoen.
 2. Voldoet koper niet aan de in het vorige lid vermelde betalingsplicht dan is leverancier gerechtigd de goederen niet aan koper af te leveren, zonder dat leverancier daarmee in verzuim komt.
 3. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
 4. Indien koper met betaling van een deellevering c.q.leveringsfase in gebreke blijft, is leverancier gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)faktuur onbetaald laat, onverminderd het recht van leverancier om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen leverancier tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft leverancier tevens recht op schadevergoeding conform artikel 6.

Artikel 10. Reklames

 1. Koper dient de zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen 24 uur na konstatering aan leverancier te worden gemeld. De klacht dient uiterlijk binnen drie dagen na aflevering schriftelijk bij aangetekend schrijven door koper te zijn bevestigd.
 2. Klachten betreffende verborgen gebreken van het geleverde dienen direct na konstatering doch uiterlijk binnen redelijke termijn na levering, aan leverancier te worden gemeld en in ieder geval zodanig tijdig schriftelijk bij leverancier te worden ingediend, dat leverancier in staat is de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken of te doen onderzoeken.
 3. Reklames betreffende de (deel)fakturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van leverancier.
 4. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reklames/klachten niet meer door leverancier in behandeling genomen.
 5. Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 9 te betalen.

Artikel 11. Overdraagbaarheid

 1. Het is koper niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met leverancier gesloten overeenkomst over te dragen aan derden.
 2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat koper leverancier hiervan op de hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijke schriftelijke instemming van leverancier heeft verkregen.

Artikel 12. Medewerking koper

 1. Koper zal leverancier steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke leverancier noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen leveringen te kunnen verrichten.

Artikel 13. Geschillen

 1. Op alle met leverancier aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen leverancier en koper welke voortvloeien uit overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter ter vestigingsplaats van leverancier.

Artikel 14. Prioriteit Nederlandse voorwaarden

 1. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend en zal prevaleren boven elke vertaling.

TOP